The Official guide to the TOEFL Test (fourth edition)

The Official guide to the TOEFL Test (fourth edition)

ناشر: موسسه ETS
مناسب برای: متقاضیان آزمون تافل
نوع محصول: PDF
100.000 تومان
نمیتوانید آنلاین بخرید؟

کتاب The Official guide to the TOEFL Test  یکی از مهم ترین کتاب های موجود در بازار برای تمرین و اشنا شدن با نحوه و اشنایی با فضای کلی ازمون تافل است و یکی از بهترین منابغ برای سلف استادی ازمون تافل است. 

بهترین منابغ تافل

کتاب The official guide to the TOEFL Test بهترین منبع برای امادگی ازمون تافل است و استفاده از این کتاب برای تمامی متقاضیان تافل الزامی است و جزو بهترین منابع ازمون تافل 2021 است. جزوه ازمون تافل که همان کتاب The Official guide to the TOEFL Test  است، شامل 10 ازمون واقعی ازمون تافل است که خود سازمان ETS که برگزار کننده ازمون تافل است.

ارسال