تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور برای نیمسال اول 1401 - 1402 منتشر شد

9 مرداد 1401

بر اساس اطلاعات مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور، مهلت ثبت نام مهمانی دانشجویان پیام نور برای ترم مهر ماه 1401 آغاز شده و تا 26 مرداد ماه ادامه دارد. همچنین مهلت انتخاب واحد و ثبت نام ترم مهر ماه 1401 نیز از 18 مرداد ماه آغاز خواهد شد.