بلاگ

رتبه قبولی کاردانی حسابداری
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی کاردانی حسابداری و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی کاردانی حسابداری کاردانی حسابداری یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخا...

رتبه قبولی تربیت بدنی و علوم ورزشی
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی تربیت بدنی و علوم ورزشی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می ت...

رتبه قبولی باستان شناسی
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی باستان شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی باستان شناسی باستان شناسی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخاب رشته انسان...

رتبه قبولی تاریخ
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی تاریخ و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی تاریخ تاریخ یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخاب رشته انسانی این رشته را در دانش...

رتبه قبولی مردم شناسی
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی مردم شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی مردم شناسی مردم شناسی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخاب رشته انسانی این...

رتبه قبولی جغرافیا
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی جغرافیا و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی جغرافیا جغرافیا یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخاب رشته انسانی این رشته را د...

رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند...

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند...

رتبه قبولی مطالعات خانواده
توسط: در: کنکور سراسری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی مطالعات خانواده و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی مطالعات خانواده مطالعات خانواده یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی می توانند در فرایند انتخاب ر...

    سبد خرید