آزمون های زبان

آزمون های زبان خارجه

مشاوره تخصصی آزمون های زبان شامل:
  • معرفی شرایط شرکت در آزمون های زبان مختلف و منابع کمک آموزشی استاندارد برای آماده سازی آزمون زبان
  • روش های مطالعه و برنامه ریزی در درس زبان و آموزش تکنیک های تست زنی ویژه هر آزمون
  • معرفی مراکز آموزشی مناسب برای یادگیری زبان